معاون محترم استاندار و هیات همراه از توانمندیها ، طرحهای توسعه و خط ویژه تولید یخچال دار که هم اکنون بصورت انبوه در این مجتمع با استانداردهای جهانی تولید میگردد بازدید کردند.


بازدید معاون محترم استاندار و هیات همراه از توانمندیها و طرحهای توسعه و خط ویژه تولید یخچال مجتمع صنعتی اروم تریلر و جلسه هم اندیشی در خصوص نیاز استان به تریلرهای یخچال دار که هم اکنون بصورت انبوه در این مجتمع با استانداردهای جهانی تولید میگردد.

 

Share: