اروم تریلر اروم تریلر


گروه صنعتی اروم تریلر همچنین با کسب عناوین مهمی توانایی خود را به اثبات رسانده است که به گوشه ای از آن اشاره می گردد.

 • کارآفرین استان آذربایجان غربی در سال 1395
 • واحد نمونه کیفی استاندارد در سال 1395
 • واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1395
 • واحد نمونه صنعتی در سال 1393
 • صادر کننده نمونه سال 1393
 • واحد نمونه صنعتی کشوری سال 1392 همراه با دریافت لوح تقدیر از نهاد ریاست جمهوری
 • واحد نمونه استانی در صنایع فلزی سال 1392
 • صادر کننده نمونه سال 1391
 • واحد نمونه صنعتی در سال 1391
 • واحد نمونه صنایع ماشین سازی در سال 1387
 • دارای گواهینامه سیستم پایدار یکپارچه
 • گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست
 • گواهینامه سیستم بهداشت ایمنی و بهداشت شغلی
 • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
 • گواهینامه استاندارد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 • گواهینامه ساخت مخازن تحت فشار