شهردار ارومیه از خطوط تولید و بخصوص خط یخچال شرکت برای عقد قرارداد چندین دستگاه یخچال بازدید کردند

Share: